Program Kapitał Ludzki (EFS)

40Tytuł: 40plus: kliknij w swoją przyszłość

Koordynacja: Anna Sarlej, Łukasz Szklarz
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny – Kapitał Ludzki
Czas trwania: 01.05.2010-31.12.2011

Cel i opis projektu:
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego, a w szczególności wykluczenia cyfrowego wśród niezatrudnionych klientów pomocy społecznej lub osób bezrobotnych w wieku 40-64 lat z woj. małopolskiego. Wykluczenie cyfrowe, będące formą wykluczenia społecznego, polega na marginalizacji w społeczeństwie osób, które nie posiadają dostępu do powszechnie używanych technologii cyfrowych, takich jak komputer, programy biurowe i komunikacyjne oraz Internet lub nie potrafią z nich korzystać. Podczas realizacji projektu pt. „50plus: siła w doświadczeniu” przez Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS), którego zasadniczym elementem są szkolenia z obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz korzystania z Internetu, stwierdzono, iż wykluczenie cyfrowe w Małopolsce w przeważającym stopniu dotyka kobiet – po roku realizacji projektu na 79 osób, które zakończyły udział w projekcie, aż 62 były to kobiety (dane pochodzą z realizowanego obecnie przez CIRS projektu „50plus: siła w doświadczeniu” i dotyczą grupy wiekowej od 50 do 64 lat). Większa liczba kobiet dotkniętych wykluczeniem cyfrowym wynika m.in. ze stereotypowego postrzegania roli kobiety w społeczeństwie jako osoby, której znajomość obsługi komputera nie jest potrzebna, i która nie jest w stanie się jej nauczyć i z niskiego odsetka kobiet w kształceniu z technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Projekt ma charakter kompleksowy, a celami szczegółowymi prowadzącymi do realizacji celu głównego są:

  • nabycie przez beneficjentów ostatecznych/beneficjentki ostateczne (zwanych/e dalej BO) umiejętności korzystania z ICT,
  • nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie powrotu na rynek pracy w roli pracownika lub założenia własnej działalności gospodarczej,
  • uzyskanie poradnictwa prawnego w zakresie prawa pracy, podatkowego, gospodarczego itp.
  • aktywizacja BO poprzez udział w Internetowej Grupie Dyskusyjnej (IGD) oraz Klubie „Klik”
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych BO.

50Tytuł: 50plus: siła w doświadczeniu

Koordynacja: Anna Sarlej, Łukasz Szklarz 
Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny – Kapitał Ludzki
Czas trwania: 2008-2010

Cel i opis projektu:
Projekt „50plus: siła w doświadczeniu” był realizowany przez Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomysł na jego realizację zrodził się z wyraźnie zauważalnej w naszym regionie potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób po 50-tym roku życia, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. O rosnącym zainteresowaniu grupą 50+ najdobitniej świadczy fakt, że w ciągu ostatnich lat powstało w Polsce wiele organizacji i społeczności internetowych zrzeszających właśnie tę grupę m.in.: Fundacja 50+ oraz Forum 50+ Seniorzy XXI wieku.  Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo po 50-tym roku życia niejednokrotnie chciałyby powrócić na rynek pracy albo w roli pracownika, albo w roli właściciela firmy. Niewątpliwie dużą barierę w znalezieniu zatrudnienia stanowi dla nich brak umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, co obecnie jest jednym z podstawowych wymagań stawianych przez potencjalnych pracodawców – stąd pomysł na szkolenia właśnie o takiej tematyce. W dzisiejszych czasach – w dobie społeczeństw informacyjnych, brak umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu może w znacznym stopniu utrudniać aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i prowadzić do tzw. wykluczenia cyfrowego.

W ramach projektu przeprowadzono 16 cykli szkoleniowych w grupach dziesięcioosobowych. Szkolenia były prowadzone w trzech następujących modułach tematycznych:

  • obsługa komputera i urządzeń biurowych
  • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • aktywne poszukiwanie pracy

Szkolenia odbywały się w systemie weekendowym: w soboty i niedziele, po 6 godzin szkoleniowych dziennie. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i urządzeń biurowych były obowiązkowe dla każdego uczestnika i trwały przez trzy kolejne weekendy obejmując łącznie 36 godzin szkoleniowych. Ponadto każda grupa szkoleniowa według swoich preferencji wybiera drugi moduł tematyczny szkoleń: zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub aktywne poszukiwanie pracy. Szkolenia z drugiego modułu tematycznego odbywają się przez 2 kolejne weekendy i obejmują 24 godziny szkoleniowe. Drugim rodzajem wsparcia udzielanym uczestnikom w projekcie będą dwa rodzaje doradztwa: zawodowe i prawne. Szczegółowy opis doradztwa został przedstawiony w zakładce Doradztwo.

ZARÓWNO SZKOLENIA, JAK I DORADZTWO SĄ BEZPŁATNE. Ponadto zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, ciepłe posiłki, a po zakończeniu cyklu szkoleniowego także zwrot kosztów przejazdu na szkolenia – szczegóły w regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Zgłoszenia. Wszystkie szkolenia były prowadzone przez profesjonalnych trenerów z dużym doświadczeniem, w tempie każdorazowo dostosowywanym do potrzeb i możliwości grupy szkoleniowej.

Projekt realizowany jest w różnych miejscowościach województwa małopolskiego w zależności od ilości chętnych na danym terenie.

+ więcej informacji na stronie http://www.50plus.cirs.pl/


I-TyTytuł: I Ty możesz być aktywna zawodowo

Koordynacja: Łukasz Szklarz 
Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny, , Program Operacyjny – Kapitał Ludzki, Działanie 1.6
Czas trwania: 2005-2007

Cel i opis projektu:
Głównym celem projektu I Ty możesz być aktywna zawodowo było wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet z małych miejscowości województwa małopolskiego. Do celów szczegółowych tego projektu można zaliczyć: rozbudzenie motywacji oraz zwiększenie kwalifikacji i wiedzy wśród kobiet, co miało pomóc im w rozwijaniu własnej kariery zawodowej w jednym z trzech obszarów: własna działalność gospodarcza, zatrudnienie lub działalność pozarządowa.

Projekt zakładał realizację wsparcia o charakterze szkoleniowo-doradczym. Celem projektu było przeszkolenie beneficjentek w trzech obszarach: zakładania i prowadzenie własnej działalności gospodarczej; rozpoczynania działalności w III sektorze (organizacji pozarządowych); aktywnego uczestniczenia na rynku pracy jako pracownik. Projekt zakładał także rozbudzanie postawy aktywnego zaangażowania w rozwój zawodowy, w szczególności rozwój postawy przedsiębiorczej.

Szkoleniowo-doradczy charakter projektu miał gwarantować kompleksową pomoc osobom, które miały trudności w poruszaniu się na rynku pracy. Celem części szkoleniowej było ćwiczenie i rozwój umiejętności potrzebnych na rynku pracy, części doradczej natomiast uzyskanie szczegółowej wiedzy oraz możliwość konsultacji pojawiających się problemów praktycznych w konkretnych przypadkach zakładania działalności gospodarczej, organizacji pozarządowej lub poszukiwania zatrudnienia. Zastosowanie zasady „lokalności”, „wzmacniania struktur” oraz „współdecydowania” miało gwarantować dostępność udziału w projekcie możliwie dużej grupie oraz utrwalenie jego efektów po zakończeniu działań.

Zaplanowano realizację 18 kursów szkoleniowych, minimum 2 z każdego tematu. Przewidziano dodatkowo godziny konsultacji z doradcami z problematyki prawnej, psychologicznej, ekonomicznej, dotyczącej zdobywania funduszy.


diTytuł: Działajmy lokalnie! Od pomysłu do projektu

Koordynacja: Maria Pohorecka
Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny – Kapitał Ludzki
Czas trwania: 01.09.2008-28.02.2009

Cel i opis projektu:
Projekt zrealizowany został we współpracy z Urzędem Gminy Dobra w województwie małopolskim i skierowany był do lokalnych liderów. Celem projektu było podniesienie aktywności oraz wzmocnienie integracji społecznej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw. W ramach projektu prowadzone były szkolenia w formie warsztatowej oraz doradztwo z zakresu realizacji i zarządzania projektami podejmującymi inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w gminie.

+ więcej informacji na stronie www.dobrainicjatywa.cirs.pl