Inne projekty

Tytuł: Centrum Szkoleń CIRS

Źródło finansowania: Fundusze własne beneficjentów ostatecznych
Czas trwania: 01.10.2008 – 30.06.2010

Cel i opis projektu:
Centrum służy rozwojowi małych i średnich firm z Województwa Małopolskiego. W projekcie zaangażowani są profesjonalni trenerzy biznesu oraz zespół logistyczny zapewniający sprawne funkcjonowanie Centrum. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami działania Centrum oraz do skorzystania z naszych usług.


Tytuł: Sztuka sceniczna uniwersalna forma dialogu miedzykulturowego

Źródło finansowania: Program „Młodzież”

Cel i opis projektu:
Głównym celem projektu „Sztuka sceniczna uniwersalną formą dialogu międzykulturowego”, zrealizowanego w ramach unijnego Programu Młodzież jest próba ukazania oraz zrozumienia, jak bardzo uniwersalną formą dialogu w dzisiejszej Europie jest przekaz sceniczny. Uczestnikami niniejszej wymiany byli młodzi ludzie z takich krajów europejskich jak Norwegia, Turcja , Malta oraz Polska. Występy na scenie, warsztaty teatralne oraz liczne dyskusje posłużyły do wyrażenia swoich emocji, przekonań i poglądów, ukazały podobieństwa, a także różnice międzykulturowe dzielące mieszkańców powyższych krajów. Pozwoliły odnaleźć uczestnikom wymiany własne korzenie kulturowe.


Tytuł: Masz głos, Masz wybór w Trzebini

Źródło finansowania: Fundacja im. Stefana Batorego
Czas trwania: 2007

Cel i opis projektu:
W ramach rozszerzania działalności Fundacji CIRS chcemy propagować ideę społeczeństwa obywatelskiego – między innymi poprzez udział w akcji Fundacji Batorego i Szkoły Liderów Masz głos, Masz wybór skierowanej do małych ośrodków, gdzie szczególnie ważne jest wspieranie aktywności społecznej, która nie kończy się na oddaniu głosu w wyborach raz na 4 lata. Potrzebna jest systematyczna praca przez całą kadencję, nastawiona na budzenie zainteresowania mieszkańców sprawami gminy, a także pokazywanie władzom samorządowym, że do swoich programów powinni przekonywać nie tylko podczas kampanii wyborczej. Widzimy potrzebę wzmocnienia publicznej debaty o lokalnych problemach oraz budzenia poczucia współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy. Wierzymy, że uda się ułatwić i utrwalić dialog między mieszkańcami a samorządem. Akcję organizujemy w Trzebini. Ma ona przyczynić się do podejmowania przez mieszkańców bardziej świadomych wyborów i wzrostu zainteresowania obywateli w sprawy miasta. Akcja zaplanowana jest na 4 lata – trwać będzie do następnych wyborów samorządowych w 2010 roku.

Co się wydarzyło w 2007 w ramach projektu:
Zrealizowano następujące zadania:
1. Organizacja spotkania mieszkańców z burmistrzem oraz ustalenie listy problemów, które zostaną rozwiązane podczas całej kadencji i w pierwszym jej roku. Efekt spotkania – podpisana przez burmistrza deklaracja rozwiązania konkretnych problemów (luty – kwiecień).
2. Monitoring – sprawdzenie, w jaki sposób realizowane są zobowiązania władz samorządowych (wrzesień – październik).
3. Zorganizowanie debaty podsumowującej, co udało się władzom zrobić w mijającym roku (listopad).
4. Przeprowadzenie adresowanej do mieszkańców kampanii informacyjnej, prezentującej osiągnięcia i problemy I roku kadencji (listopad).

Naczelną zasadą akcji jest jej bezstronność; debaty i spotkania mają być okazją do rzeczowej rozmowy, prezentującej argumenty różnorodnych środowisk i osób o odmiennych poglądach. Powinny stać się forum dla wymiany opinii pomiędzy samorządem i mieszkańcami. Działaniom prowadzonym lokalnie towarzyszyć będzie ogólnopolska kampania w mediach, przypominająca wyborcom, że mija rok od czasu wyborów i warto zainteresować się, co udało się nowo wybranym władzom zrobić.

Akcja jest realizowana we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego.